your shopping cart:

no items in shopping cart.

preview novum+ topics for 2018

Once again we have chosen a lot of interesting and diverse topics for our novum + section in 2018

 

novum 01.18 – design for theaters

novum 02.18 – illustration

novum 03.18 – gold

novum 04.18 – handmade

novum 05.18 – fashion

novum 06.18 – design & architecture 

novum 07.18 – tea & coffee 

novum 08.18 – posters

novum 09.18 – the interview issue 

novum 10.18 – shops

novum 11.18 – creative paper

novum 12.18 – editorial illustration

novum 01.19 – visual identities